Kjøpsbetingelser

Takk for at du velger å handle hos oss. Vennligst les nøye gjennom våre kjøpsbetingelser før du fullfører din bestilling.

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for
forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres
hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven,
angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren
ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene
i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte
rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for
handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en
bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder
her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i
bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell
motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom
partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer
kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Movu Mobility AS, Limsteinveien 11 , hello@mymovu.com,
Telefon: 9580 4000, organisasjonsnummer 918 918 310, og betegnes i det
følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det
følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal
betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.
Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal
kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til

selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive-
eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller

i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det
forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra
selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort
ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.
Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med
faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen.
Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra
mottak. Selger forbeholder seg rett til å godkjenne kjøp på faktura og
avvise uten å grunngi dette.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt
tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal
selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 45 dager
etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre
annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller kjøpers representant,
har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av
varen i henhold til angrerettloven.Kjøperen må gi selger melding om bruk
av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen
inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag
eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses
overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har
bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen skal
derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

● Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter
varen(e) er mottatt.
● Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering
av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er
mottatt.
● Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter
siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig
opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.
Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen Selgeren vil
ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens
art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom

prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig,
kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten
unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om
kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde
tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen.

9. Forsinkelse og manglende levering -
kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav


Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til
avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på
kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens
kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve
oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være
skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan
imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som
selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor
ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til
kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen
rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.Kjøperen taper sin rett til å

kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme
kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen
oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse.
Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve
kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere
varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for
inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at
leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter
leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må
krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite
om leveringen.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter
og reklamasjonsfrist


Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at
den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han
eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok

dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt
oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.
Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år,
er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold
på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven
kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom
retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve
erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av
tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom
gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige
kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har
i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme
mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller
omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer
til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand.

Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik
mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet
når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens
mislighold


Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen
eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side,
kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter
omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve
avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter
omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr
og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er
varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge
med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold
eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke
heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig
tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan
selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan
selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved
manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til
inkasso. Kjøper vil da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper
med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for
å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under
18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren , gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen
allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen
begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller
mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med
mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med
personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger
som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene
etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre
hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med
kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal
forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes,
kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling.
Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller
www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi
en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet
EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.